Telefonat për caktimin e këqyrjes së testit për parashtruesit e ankimimeve ndaj rezultateve të maturës shtetërore

News
Gjuhë maqedonase dhe letërsi 076 490 310
Gjuhë shqipe dhe letërsi 076 490 310
Gjuhë turke dhe letërsi 076 490 310
Biologji  076 346 319
Kimi  076 346 319
Fizikë  076 346 319
Estetikë  076 346 319
Filozofi  076 346 319
Biznes 076 346 319
Histori  076 346 319
Matematikë  076 346 317
Gjuhë angleze  076 346 318
Gjuhë gjermane 076 346 318
Gjuhë frenge  076 346 318
Gjuhë ruse  076 346 318

Risitë e fundit

Sponzoruar nga United States Agency for International Development