Arkivi i Risive

 

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E GUSHTIT VITI 2020

Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të gushtit për vitin shkollor 2019/2020 do të realizohen më: »»

Informacion mbi detyrën projektuese

Në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsimin e mesëm gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 76/2020) »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2019

Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin 2019 do të realizohen më: »»

Konkurs

Qendra shtetërore e provimeve ka shpallur konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm – vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës në vitin shkollor 2017/2018. »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2018

Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin shkollor 2017/2018 do të realizohen më: »»

Programet e provimit

Programet e provimit për maturë shtetërore gjenden në pjesën Matura shtetërore -> Programet e provimit. »»

Fletëparaqitje për maturë shtetërore

Në linkun http://www.matura.gov.mk në pjesën Matura shtetërore -> Fletëparaqitje për maturë shtetërore janë vendosur fletëparaqitjet për kandidatët që do ti nënshtrohen matures shtetërore për vitin shkollor 2014/2015 »»

Ankimimet për afatin e gushtit - matura shtetërore viti 2014

22 gusht ora 12 – Publikimi i rezultateve preliminare të provimeve eksterne të maturës shtetërore; 22-25 gusht ora 15 – Dërgimi i rezultateve të nxënësve në shkollë; »»

Lokacionet për mbajtjen e maturës shtetërore në gusht 2014

Pasqyra e lokacioneve të maturës shtetërore në sesionin e gushtit viti 2014 është vendosur në pjesën MATURA SHTETËRORE –> Lokacionet për mbajtjen e maturës shtetërore në gusht 2014 »»
12
Sponzoruar nga United States Agency for International Development