Arkivi i Risive

 

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E GUSHTIT VITI 2020

Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të gushtit për vitin shkollor 2019/2020 do të realizohen më: »»

Informacion mbi detyrën projektuese

Në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsimin e mesëm gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 76/2020) »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2019

Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin 2019 do të realizohen më: »»

Konkurs

Qendra shtetërore e provimeve ka shpallur konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm – vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës në vitin shkollor 2017/2018. »»

ТЕRMINËT PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË SESIONIN E QERSHORIT VITI 2018

Provimet eksterne të maturës shtetërore të sesionit të qershorit për vitin shkollor 2017/2018 do të realizohen më: »»

Programet e provimit

Programet e provimit për maturë shtetërore gjenden në pjesën Matura shtetërore -> Programet e provimit. »»

Fletëparaqitje për maturë shtetërore

Në linkun http://www.matura.gov.mk në pjesën Matura shtetërore -> Fletëparaqitje për maturë shtetërore janë vendosur fletëparaqitjet për kandidatët që do ti nënshtrohen matures shtetërore për vitin shkollor 2014/2015 »»

Ankimimet për afatin e gushtit - matura shtetërore viti 2014

22 gusht ora 12 – Publikimi i rezultateve preliminare të provimeve eksterne të maturës shtetërore; 22-25 gusht ora 15 – Dërgimi i rezultateve të nxënësve në shkollë; »»

Lokacionet për mbajtjen e maturës shtetërore në gusht 2014

Pasqyra e lokacioneve të maturës shtetërore në sesionin e gushtit viti 2014 është vendosur në pjesën MATURA SHTETËRORE –> Lokacionet për mbajtjen e maturës shtetërore në gusht 2014 »»

Telefonat për caktimin e këqyrjes së testit për parashtruesit e ankimimeve ndaj rezultateve të maturës shtetërore

Gjuhë maqedonase dhe letërsi 076 490 310 Gjuhë shqipe dhe letërsi 076 490 310 Gjuhë turke dhe letërsi 076 490 310 Biologji 076 346 319 Kimi 076 346 319 Fizikë 076 346 319 Estetikë 076 346 319 »»
Sponzoruar nga United States Agency for International Development