Училишна матура

Училишната матура е наменет за учениците од гимназиското образование кои не се определиле за државната матура. Целта на овој испит е добивање сертификат за завршено гимназиско образование.

Училишната матура се полага според посебни испитни програми кои се темелат на целите на наставните програми за соодветните наставни предмети кои се вклучени во листата за училишна матура.

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development