Мапа на сајтот

Skip Navigation Links.
Државна матура
ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА МАТУРСКИТЕ ИСПИТИ
ЗБИРКИ ЗАДАЧИ И ПРАШАЊА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА
Правилник за државна матура
Концепција
Записник
ПРИЈАВА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА
Испитни програми-општо образовни предмети учебна 2023/24
Испитни програми за учебната 2021/2022 година
ИСПИТНИ ПРОГРАМИ
Општообразовни наставни предмети
Стручни наставни предмети во уметничкото образование
Стручни наставни предмети во стручното образование
Испитни програми според наставните програми што се реализираат од учебната 2005/2006 година
Испитни програми според наставни програми во рамките на ФАРЕ програмата
Испитни програми според старите наставни планови и програми
Наставни програми според наставните програми што се реализираат од учебната 2009/2010
Нови испитни програми по струки/сектори и образовни профили/квалификации во техничко образование
Геолошко, рударска и металуршка / Геологија, рударство и металургија
Градежно-геодетска / Градежништво и геодезија
Графичка / Графичарство
Економско - правна и трговска / Економија, право и трговија
Електротехничка / Електротехника
Здравствена / Здравство и социјална заштита
Земјоделско-ветеринарна / Земјоделство, рибарство и ветеринарство
Лични услуги
Машинска / Машинство
Сообраќајна / Сообраќај, транспорт и складирање
Текстилно-кожарска / Текстил, кожа и слични производи
Угостителско-туристичка / Угостителство и туризам
Хемиско-технолошка / Хемија и технологија
Шумарско-дрвопреработувачка / Шумарство и обработка на дрво
ИНФОРМАЦИЈА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТ., АЛБАНСКИ ЈАЗИК И ЛИТ., ТУРСКИ ЈАЗИК И ЛИТ. 2024 ГОДИНА
ИНФОРМАЦИЈА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2021 ГОДИНА
Корисни информации и сугестии за успешно решавање на тестот по СОЦИОЛОГИЈА за државна матура
Сугестии за подобри одговори на прашањата од делот Пишување (за мајчините и странските јазици)
Мајчини јазици
Странски јазици
Корисни информации и сугестии за успешно решавање на тестот по филозофија за државна матура
Информираност за успешно полагање на матурскиот испит
ТЕСТОВИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА
Пилот државна матура ноември 2006
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Државна матура јуни 2008
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2008
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2009
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2009
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2010
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2010
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2011
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2011
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2012
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура 2013 година
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2013
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура јуни 2014
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Државна матура август 2014
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2015
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2015
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2016
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2016
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2017
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2017
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2018
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2018
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2019
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2019
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2020
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2020
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Задолжителен предмет
Тестови државна матура јуни 2021
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2021
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2022
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2022
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура јуни 2023
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Тестови државна матура август 2023
Задолжителен предмет
Изборен предмет
Странски јазик
Математика
Други
Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2024 година.
Пријава за тестатор
УПАТСТВО ЗА ТЕСТАТОРИ
Видео за обврските на тестаторот
Пријави за оценувачи
Протокол за постапување при реализација на испитите од државната матура за учебната 2020/2021 година
Приговори јуни 2023
Приговори август 2023
Конкурс
Училишна матура
Концепција
Испитни програми
Испитни програми за гимназиско образование
Испитни програми за уметничко образование
Листа на наставни предмети за матура и завршен испит за учебната 2008/2009
Записници
Завршен испит
Концепција
Листи на наставни предмети за матура и завршен испит за учебната 2008/2009
Записници
Испитни програми
Стручни наставни предмети во стручното образование
Задолжителни предмети во стручното образование
Проектна задача
Испитна програма
Примери за проектни задачи
Скала за претворање на поени во оценка за проектната задача
Кои се промените во Испитната програма за проектна задача
За нас
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development